และให้นักศึกษาที่มีชื่อมารายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(แต่งกายชุดนักศึกษา) ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์