รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

2. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

3. ภาควิชาประวัติศาสตร์

4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

5. ภาควิชาภาษาตะวันตก

6. ภาควิชาปรัชญา

7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา