รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 

1. ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

2. ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

3. ภาควิชาประวัติศาสตร์

4. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

5. ภาควิชาภาษาตะวันตก

6. ภาควิชาปรัชญา

7. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา