โครงการเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช ๑  ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน”

               

                   ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช ๑ ธรรมาสน์ ทำนองไทยอีสาน” เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖   พรรษา   ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑   โดยมีพระมหาภานุมาศ ภานุรังสี วัดบุญรอดธรรมาราม เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา