โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้น PASW

                                    ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้น PASW    หัวข้อ "การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม PASW"     เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยี อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ โดยมีอาจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล และอาจารย์นภสมน นิจรันดร์ เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ฝึกกตั้งสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ตัวแปรการวิจัย การถอดรหัสเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) การคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม PASW การทดสอบสมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำวิจัยเชิงปริมาณต่อไป