โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ”

         

                            คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัยเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ”    เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. การอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 หัวข้อ โดยภาคเช้าเป็นการอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ : เชิงคุณภาพ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นการอบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามที่มีคุณภาพ : เชิงปริมาณ” โดย อาจารย์ ดร. ศักดินา บุญเปี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้มาสร้างแบบสอบถามให้มีคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในแวดวงวิชาการต่อไป