พิธีปิดโครงการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม

         

 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานปิดโครงการอบรมเพื่อปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาไทยให้สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล วัดปัญญานันทาราม โดยมีการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดขึ้นโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด เพื่อเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องจากพบว่าสามเณรยังขาดทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการอ่านและการเขียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการนำใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

                         หลักสูตรการอบรมมีระยะเวลาทั้งสิ้น ๖๐ ชั่วโมง แบ่งเป็นการฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนในด้านต่าง ๆ ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเขียนจากบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งมีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗ รูป โดยทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คือ สามเณรมีความรู้พื้นฐานภาษาไทย ทั้งทักษะการอ่านและการเขียนเพิ่มขึ้น สำหรับคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก็สามารถนำไปบูรณาการในการเรียนการสอนได้ ซึ่งจะได้มีการติดตามการประเมินผลการเรียนของสามเณรจากระดับคะแนนที่ได้รับในการวัดผลวิชาภาษาไทยต่อไป