โครงการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ ๑๒

 

                    คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร ๑ ชั้น ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานความสำคัญของโครงการ ฯ

                    การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์นำเสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงวิชาการในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากองค์ความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น