“เปิดมุมมองการท่องเที่ยวไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด”

                                                 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยจัดโครงการเสวนาเรื่อง "เปิดมุมมองการท่องเที่ยวไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด"  
                เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด  อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันสถานการณ์การท่องเที่ยว
                ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้