บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช