เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายธรรม ครั้งที่ ๕ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความกตัญญูกตเวที เล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
              โครงการนี้ เราได้รับเกียรติจาก พระมหาเด่นศักดิ์ รักภักดี ฉายา สุขุมาโล ภิกขุ (พระวิทยากรคลินิกคุณธรรม โดยกรมศาสนา พระวิทยากรบรรยายพิเศษประจำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระวิทยากรบรรยายพิเศษประจำมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เรียกได้ว่าเป็นการฟังบรรยายธรรมที่ไม่ง่วงอย่างแน่นอน ปิดท้ายกิจกรรมด้วย ตัวแทนของผู้เข้าร่วมโครงการได้เล่าถึงประสบการณ์การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการสร้างประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน คณะกรรมการจัดโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรม จนนำไปสู่การคิดดี ทำดี พูดดี ปฏิบัติดีต่อผู้อื่นต่อไป