เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันไทยปัญญ์สุขและภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย) อาจารย์ปิยนุช นาคคง (พิธีกรและนักพูดชื่อดัง) อาจารย์จักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย) และคุณอังคาร จันทาทิพย์ (กวีซีไรต์สองสมัย ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)


           รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้ และความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา
มาร่วมเรียนรู้ และสัมผัสสุนทรียะในภาษาไทย ฝึกการควบคุมเสียง การออกเสียงให้ถูกต้อง การอ่านฉันทลักษณ์อย่างไรให้ไพเราะ (โคลง ร่าย ลิลิต กลอน กาพย์ ฉันท์ กลบท) พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติจริงไปพร้อมกันทั้งผู้ที่มาร่วมในงาน และผู้ชมทางไลฟ์สดผ่านเฟชบุ๊กเพจ ‘วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓’ อีกด้วย


           ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองอธิการบดี ได้มา
ร่วมงาน เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณอังคาร จันทาทิพย์ ศิษย์เก่าสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี ๒๕๖๒ ประเภทกวีนิพนธ์ จากรวมบทกวีนิพนธ์เรื่อง ระหว่างทางกลับบ้าน ซึ่งเป็นกวีคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล
ซีไรต์ ๒ สมัย โดยในครั้งแรกได้รับเมื่อปี ๒๕๕๖ จากรวมบทกวีนิพนธ์ "หัวใจห้องที่ห้า"