เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนคณะทูตฯ
ได้เดินทางมาบรรยายภาษารัสเซียในหัวข้อ “The Legacy of the Great Abai for Modern Kazakhstan” ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๗๕ ปี
กวีเอก Abai Qunanbayuly แก่นักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพดด้วง คณะมนุษยศาสตร์ ในโอกาสนี้
ได้มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษารัสเซีย อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี และคณาจารย์สาขาวิชาภาษารัสเซีย ร่วมรับรองคณะทูตฯ

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRHum&set=a.3456230877821480