สื่บเนื่องจากการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ ๒๑ หัวข้อ "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 4" ในปีที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้จัดต่อเนื่องเป็น SEASON 5 เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารในสังคมปัจจุบัน

         ในปีนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจัดโครงการนี้ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการ "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 5" เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร ๒ ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน มีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและประเมินข้อมูลได้ และสามารถนำทักษะการเลือกใช้สื่อไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดย
รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คุณธาม
เชื้อสถาปนศิริ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระความรู้และความสนุกสนาน