สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำความร่วมมือกับฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม ‘เทศกาลฉายภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัย’ หรือชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า Cinéma à l’ université เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสผ่านภาพยนตร์ที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยฉายภาพยนตร์เรื่อง La belle vie ให้นักศึกษาได้รับชม และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล ผ่านโปรแกรม Kahoot งานนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนานไปพร้อมกันเลยทีเดียว