เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา หัวข้อ "สรรพวิทยา : ความสำคัญของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ รวมทั้งเทคนิคการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการจัดทำงานนิพนธ์ ปิดท้ายด้วยการรายงานความก้าวหน้าของงานนิพนธ์ของนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย