หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

   1.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    ส่วนที่ 1     

                                              ส่วนที่ 2    

    2.  สาขาวิชาภาษาไทย 

    3.  สาขาวิชาภาษาจีน   

    4.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

    5.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์

    6.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

    7.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

    8.  สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

    9.  สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 

    10. สาขาวิชาภาษารัสเซีย

    11. สาขาวิชาภาษาสเปน

    12. สาขาวิชาปรัชญา

    13. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา