งานบริการการศึกษา

หัวหน้างาน

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางรุ่งทิวา ออกลกิจ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางเกษรา วัฒนวินิจฉัย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสาวปาริชาต ปอประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

 

  

นางสาวสุกัญญา ไหสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ

หน่วยกิจการนักศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นางสาวดาราวรรณ ล้อมเสถียร
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
 

 

นางสาวมณีรัตน์ สุทธิวานิช
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

หัวหน้าหน่วย

 

นายอานันท์ สนทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

ห้องสมุด

นางสาวณิชชา ชวาลเวชกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หัวหน้าหน่วย

นายเจริญ ศิริพันธ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
 

 

นางสาวณัฐขวัญนรี จิรเจิดนภพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ