โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นายนิธิวัชร์ อมรมหพรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางสาวทิพชนก พรมสุวรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1120,1121,1122
โทรสาร : 0 2310 8585
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9129 7822