คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
คณบดี

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสมน นิจรันดร์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพอุษา ศรีเพริศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล ปะมะโข
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย เซ็มมี
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
 

อาจารย์จีรพล เกตุจุมพล
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

อาจารย์ตรีนุช พลางกูร
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย์
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก

สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

 นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวมิ่งขวัญ  เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสุกัญญา  ชินกูล
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ


นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา