โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ประธานโครงการ

รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์
E- Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ประจำโครงการ

อาจารย์ดิศราพร  วิทยานนท์
E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์พิมพ์วรา  อัครวงศ์จินดา
E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์ผะอบ จึงแสงสถิตย์พร

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวสุภาวรรณ สัมนวนชี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

โทรศัพท์: 0 2318 0054 , 0 2318 0055 ต่อ 1074
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 097 164 5651