งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างาน

นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 

หน่วยสารบรรณ

หัวหน้าหน่วย

นางสาวมณทิวา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางจารีพร สว่างเนตรนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวศิรินธร อิสสระพงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วย


นางสาวสุกัญญา สมานเพื่อน
บุคลากร ปฏิบัติการ

นางสาวกัญชลิกา ทองอยู่
บุคลากร ปฏิบัติการ

 

นางปิยนาฏ เจริญมิน
บุคลากร ปฏิบัติการ

 

นายธนัช ทวีวาร
บุคลากร ปฏิบัติการ

หน่วยผลิตเอกสาร

หัวหน้าหน่วย

  

นางสาวกิตติวรรณ พฤฒิวนาสัณฑ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หัวหน้าหน่วย

 

นายเอนก ใจกุย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายสุรชัย ไพรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นายชนาธิป กะการดี
ช่างเทคนิค ปฏิบัติการ

นายชาญ ปะเมโท
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

นายเริงชัย พลขยัน
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

นายมาฆะจันทรา มีกรงาม 
พนักงานขับรถยนต์

 

นายวิวัฒน์  มีพรกิจ
พนักงานขับรถยนต์ 

นางฝ้าย ปะเมโท
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
 

นางนิ่มนวล คงเจริญ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสวิน มีพรกิจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นางสาวเกตน์กันต์ธร มีพรกิจธภาภัค
พนักงานอาคารสถานที่

 

นายไกรวิชญ์ ปะเมโท
ผู้ช่วยช่างทั่วไป