งานประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างาน

 

นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

รักษาราชการแทนหัวหน้างานฯ

หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา

นางสาวนันทิชา รอดไทย
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวโชติรส เลี้ยงรักษา 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ