สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

 นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์