แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 7 หลัก (รหัส 55-59)
   วิชาเอก
     ภาษาจีน (รายละเอียด)
    ภาษาอังกฤษ (รายละเอียด)
    ภาษาฝรั่งเศส (รายละเอียด)
    ภาษาเยอรมัน (รายละเอียด)
    ประวัติศาสตร์ (รายละเอียด)
    ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว (รายละเอียด)
    ภาษาญี่ปุ่น (รายละเอียด)
    สารสนเทศศึกษา (รายละเอียด)
    สื่อสารมวลชน (รายละเอียด) เฉพาะนักศึกษา รหัส 55...
    ปรัชญา (รายละเอียด)
    ภาษารัสเซีย (รายละเอียด)
    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รายละเอียด)
    ภาษาสเปน (รายละเอียด)
    ภาษาไทย (รายละเอียด)