1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษารับรองและผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ตามที่สาขาวิชากำหนด ดูรายละเอียดแต่ละสาขาจาก  http://www.grad.ru.ac.th/

2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระทำผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

4. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท