ตารางชำระเงินในการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
เฉพาะนักศึกษาใหม่ ภาค 1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษและประกาศนียบัตร)