รายชื่อนักศึกษาผู้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)    
   สาขาวิชาบรรณำรักษศาสตร และสารสนเทศ (LIS)