รายชื่อนักศึกษาผู้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)    
   สาขาวิชาประวัติศาสตร์  (HIS)