รายชื่อนักศึกษาผู้ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)    
   เยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ (GFL)