จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษาวิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา บรรณารักษ์ฯ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยานิพนธ์  

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์