รายชื่อนักศึกษาผู้ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)    
   สาขาประวัติศาสตร์ สารนิพนธ์ (HIS)