รายชื่อนักศึกษาผู้ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (ปกแข็ง)    
   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สารนิพนธ์ (CEN)