จำแนกตามสาขาวิชาดังนี้ 
ให้นักศึกษาคลิกที่ไอคอน PDF เพื่ออ่านหรือเปิด Fileเอกสาร... 

-สาขาวิชา ไทยศึกษา สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ สารนิพนธ์  

-สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สารนิพนธ์ 

-สาขาวิชา เยอรมันในฐานะ-ภาษาต่างประเทศ สารนิพนธ์