โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์

เกิด - วันที่ 21 มีนาคม 2509

ภูมิลำเนา - อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

การศึกษา
-ระดับประถมศึกษา ( ป. ๑ - ป. ๔ ) โรงเรียนจากโรงเรียนปฐมสิทธิพิทยาคาร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
-ระดับประถมศึกษา ( ป. ๕ - ป. ๖ ) โรงเรียนบูรพาศึกษา อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
-ระดับประถมศึกษา ( ป. ๗ ) โรงเรียนโชติรวี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-ระดับมัธยมศึกษา ( ม.ศ. ๑ - ๕ ) โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
-ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน
- รับราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย  
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ๑๒๐ หมู่ ๗ ซอยเทศบาล ๖ (บางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานการประพันธ์

๑. บทกวี ที่ได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่มแล้ว
๑.๑ กังสดาลดอกไม้ ( ๒๕๓๔ )
๑.๒ ลมอ่อนตะวันอุ่น ( ๒๕๓๗ )
๑.๓ เงานกในร่มไม้ ( ๒๕๓๘ )
๑.๔ บ้านเก่า (๒๕๔๔)

๒. เรื่องสั้น

๒.๑ เขียนกระดาษวาดละคร ( ๒๕๔๕ )

๓. เกียรติคุณทางวรรณกรรม
๓. ๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ บทกวี “ เวทนา “ ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
๓. ๒ พ.ศ. ๒๕๔๑ บทกวี “ ปีกไม้-ลายแทง “ ได้รับรางวัลชมเชย จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
๓. ๓ พ.ศ. ๒๕๔๔ กวีนิพนธ์ “ บ้านเก่า” ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี ๒๕๔๔

๓.๔ พ.ศ. ๒๕๔๔ บทกวี " เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย " แปลเผยแพร่เป็นภาษาฝรั่งเศส ในวารสารกวีนิพนธ์

หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษา โชคชัยได้เข้าเรียนระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์(ปัจจุบันคือ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานชิ้นแรกๆ คือบทกวี “สายสัมพันธ์” พิมพ์ใน มติชนสุดสัปดาห์ เมื่อ พ.ศ. 2528 และ เรื่องสั้น “ยุคสมัย” พิมพ์ใน สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ เมื่อ พ.ศ. 2528 ผลงานบทกวีบางชิ้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
เช่น

- วิถีสนเทศ ภาษาอังกฤษ

- เจ้าดอกนุ่นแตกฝักลมยักย้าย ภาษาฝรั่งเศส

- นครเมฆา ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร

บทกวี "ในสระน้ำใส" และ "นครเมฆา" ได้รับการบรรจุเป็นบทเรียนในแบบเรียนวิชาภาษาไทยของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช (ชั้น ม.2 และ ม.4) นอกจากจะเคยเขียนคอลัมน์ "วิสามัญสำนึก" ประจำอยู่ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
เมื่อ พ.ศ. 2545 ระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันยังรับหน้าที่ตอบปัญหาชีวิตกับวรรณกรรมในเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นด้วย

สามารถติดต่อ :การทำงาน - รับราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์ สอนวิชาภาษาไทย

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

๑๒๐ หมู่ ๗ ซอยเทศบาล ๖ (บางนางเกรง)

ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานรวมเล่ม

บทกวี

- กังสดาลดอกไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2534

- ลมอ่อนตะวันอุ่น รวมบทกวี พ.ศ. 2537

- เงานกในร่มไม้ รวมบทกวี พ.ศ. 2538