วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา


          มีวัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์วารสาร ดังนี้


1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดจนอาจารย์และนักวิชาการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนผลงานการวิจัยในสาขา มนุษยศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
    ต่อไปวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา รับพิจารณาตีพิมพ์บทความที่นำเสนอเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
    อาทิ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน จากสาขาวิชาต่าง ๆ   ดังนี้
 

- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

- สาขาวิชาไทยศึกษา

- สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

- สาขาวิชาประวัติศาสตร์

- สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ

- สาขาวิชาการแปลภาษาจีน

- สาขาวิชาการแปลภาษาเยอรมัน

- สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส

- สาขาวิชาอื่นๆ ในสายมนุษยศาสตร์ ที่กองบรรณาธิการพิจารณาว่ามีความเหมาะสม