สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ สุนทโรทก
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
 

นางนลินี ยื่งยง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา)
นางสาววรรณวิสาข์  พลขยัน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ