ปรัชญา

ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม

 

ปณิธาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่ไปกับการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน

พัฒนาคุณภาพของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

พันธกิจ

มุ่งดำเนินพันธกิจที่สอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะมนุษยศาสตร์ โดยดำเนินการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้มีคุณภาพ ให้บริการและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกคณะฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการทำวิจัยในสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม