สารบัญ                                                                                                                                 

บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปกหลังใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 

A Study of Yoga Poses Using Semiotics, Hidden Meanings of Beliefs and the                                   
Development of Communication Skills
Manazwin Vanitcamonnan

Erkenntnisse der Gedächtnis- und Hirnforschung und ihre Anwendung bei der Grammatik-            
und Wortschatzarbeit im Deutschen als Fremdsprache
Hans-Peter Lauer

การเมืองกับพระภิกษุสงฆ์กรณีปัญหาพระพิมลธรรม                                                                                    
จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด

ชาวจีนในตำบลโพธารามช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์                                                 
นพพล ริ้วเจริญฤทธิ์กุล

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับรัฐมลายู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2394)                           
พินธกร นามดี

การเปิดรับ ความต้องการ และการมีส่วนร่วม รายการโทรทัศน์ประเภทช่วยเหลือสังคม                                            
รายการ ร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
คมกริช มหามนตรี

การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการประเภทคุยข่าวของผู้ชมรายการ                                       
ในเขตกรุงเทพมหานคร
จันทิมา ศิริ

การรับรู้ข่าวสารเชิงภาพลักษณ์ของกระทรวงวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประเด็นเนื้อหา                                      
ทางวัฒนธรรม
ชลธิชา สุวรรณชาตรี

แรงจูงใจ ความต้องการ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว                           
เฉลิมพระเกียรติ
ณภัทร สกุลหงษ์

การแสวงหาข้อมูลและความเชื่อถือข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่อออนไลน์                                                          
ธิดารัตน์ วงศ์ธาราทิพย์

การแสวงหาข่าวสารเพื่อการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ความต้องการ ความพึงพอใจ และ                                
การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / (สทศ.)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
นรินธร ธรรมโชติศิริกุล

การเปิดรับ แรงจูงใจและความต้องการของผู้อ่านนิตยสาร VOLUME                                                            
นัฐรัตญ์ โค้วสีหวัฒน์

การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การตระหนักรู้ ทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรม                                                   
เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิวัฒน์ งามเขต

การเปิดรับและการรับรู้ข่าวสารอาเซียนจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และพฤติกรรมการพัฒนา                                
ตนเองเพื่อเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพแห่งประชาคมอาเซียนของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์
พอใจ สุดธรรมา

การเปิดรับ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากข่าวพยากรณ์อากาศของ                                                   
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มัสลา สนศิริ

การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนักและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร     
โสรญา ไชยสิทธิ์

การเปิดรับรายการแนะนำสินค้า ทัศนคติ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา                                                
ในรายการแนะนำสินค้าในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
หิรัณย์ เหลืองตรีโรจน์

การเปิดรับโฆษณาที่มีบุคคลเพศที่สามเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทัศนคติ และการยอมรับ                                             
เพศที่สามของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อรัญ อรัญมาตย์

การเปิดรับ ทัศนคติ และความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อรายการ                                 
“รัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
อาภาวรรณ กันเปี่ยมแจ่ม