สารบัญ                                                                                                                         

ปกวารสาร และบทบรรณาธิการ .....

ปกหลังใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


การแสวงหาข่าวสารทางการเมือง ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากกลุ่มรายการ                                 
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทางช่อง MV5 ของสถานี MVTV                                                                 
กุลธิดา ช้วนสกุล


ภาพลักษณ์การเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสปริงนิวส์ ในมุมมองของผู้ชมในเขต                     
ชฎาเธียร บัวขวัญ


พฤติกรรมการฟังเพลงแจ๊สทางเว็บไซต์ ความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เพลงแจ๊ส                   
ณัฐพล ตรีจิตต์ธนะชัย


การเปิดรับทัศนคติ และพฤติกรรมการเลียนแบบความรุนแรงที่ปรากฏในเครือข่ายสังคม                               
(Social Network) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิชนันท์ พึ่งพินิจ


การเปิดรับความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากรายการของสถานีวิทยุเครือข่ายการศึกษา                        
และอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz.
วรรณภรณ์ รัตนโกสุม


วามยั่งยืนของสื่อเพื่อสาธารณะ                                                                                           
วรรณสาห์ พัฒโน


กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรสื่อยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)        
วันเพ็ญ มนศิลป์


เนื้อหาและภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจในนิตยสาร ‘อนุสาร อ.ส.ท.’                                                      
วาสนา นนทรีย์


นิตยสารข่าวกับความเป็นกลาง                                                                                           
สิทธิกร ศรีสมบูรณ์


การชมภาพยนตร์โฆษณาและการตัดสินใจซื้อน้ำนมถั่วเหลือง                                                        
ศิวพร เทพวารินทร์


การแสวงหาข่าวสารด้านการเมืองและการเปิดรับรายการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร                
เพื่อตอบกระทู้ถามสด ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและทัศนคติที่มีต่อรัฐบาล
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
อนันต์ ธาราเพ็ชรัตน์


การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม                        
การลดภาวะโลกร้อน ของพนักงานบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
อัญชุลี ศิลปนวกุล


ความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์                                             
ไอศวรรย์ ปีตะนีละวัต