สารบัญ                                                                                                                 

บทบรรณาธิการ .....    

ปกวารสารหน้าใน     

ปกหลังใน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
 

ชุมชนอโยธยา-อยุธยา: ปัญหาเรื่องวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม                                            
ศาสตราจารย์พิเศษ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 


Bildung im Kontext der Transnationalität                                                                 
Nguyen Thi Ngoc Diep      

            
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ                                                      
กาญจนา โล่ห์นารายณ์ 


การใช้งานเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                     
สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ

การมีส่วนร่วมของครูและครูบรรณารักษ์ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือ                       
คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เสาวภา สาระพิมพ์

การศึกษาสมญานามกีฬาฟุตบอลลีกในประเทศไทยที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน                
ทัศนีย์ สระทองคา

วิเคราะห์ความเชื่อความศรัทธาและพิธีกรรมของประชาชนที่มีต่อเจ้าพ่อพระกาฬจังหวัดลพบุรี                
เทวากร คาสัตย์

ความเชื่อและพิธีกรรมในการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง                                         
วราภรณ์ บุญประสิทธิ์

ความเชื่อ พิธีกรรมในประเพณีฮีตสิบสองของภาคอีสาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านกุดชุม อาเภอกุดชุม          
จังหวัดยโสธร
สุจิราลักษมณ์ สุดา

กลยุทธ์การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงเพื่อส่งเสริมการเกษตร: กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียง        
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด เอฟเอ็ม 101.60 เมกะเฮิรซต์
เทอดศักดิ์ ด้วงเจริญ