สารบัญ   

บทบรรณาธิการ

ปกหน้าใน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ปกหลังใน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


แนวทางการพัฒนาสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
กนกวรรณ บัวงาม

คุณลักษณะของบรรณารักษ์งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทารายการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ภัทรรัตนา วายุบุตร

การรับรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

การประเมินสารสนเทศโรคหลอดเลือดสมองบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ศิริลักษณ์ แซ่บ่าง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี Web Mobile ในการเข้าถึงฐานข้อมูล e-Thesis
สุวิกรานต์ ไตรวิทยาศิลป์

การใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อริศรา หะยีเด

Programs Promoting Communicative English in Selected Secondary Schools in Southern Thailand
ตนุยา เพชรสง

ภูมิปัญญาในวรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนภาคใต้ของประเทศไทย
วัศรนันทน์ ชูทัพ

ความเชื่อเรื่องผีปู่ตาภาคอีสาน กรณีศึกษา บ้านครบุรี ตาบลครบุรีใต้ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
นิวัฒน์ หน่างเกษม

ศึกษาภาษา กลวิธีการเขียนและเนื้อหาหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแปลไทย ชุดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน
ปรานต์ณัชธิดา เจ้าสินเจริญ

การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในสื่อเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
พฤกษา เกษมสารคุณ