สารบัญ

บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
ปกหลังใน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 

เรียนภาษาเยอรมัน ผสานวัฒนธรรมไทย มองไกลไปอาเซียน: ครุ่นคิดพินิจนึกว่าด้วยเรื่อง
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน “ฉ่อยเยอรมัน”
กรกช อัตตวิริยะนุภาพ


ทัศนคติต่อผู้พูดภาษาไทยและภาษาจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียน
ภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่
จรัลวิไล จรูญโรจน์ ม .ล. และ Yang Liahou Yang Liahou Yang LiahouYang Liahou Yang Liahou

จาก “ประวัติศาสตร์ชาติ” สู่ “ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”: ศึกษากรณีประวัติศาสตร์ไทยในมิติที่มีต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน
อุดมพร ธีระวิริยะกุล

“The Bridge on the River Kwai” -Memory Culture on World War II as a Product of Mass Tourism and a Hollywood Movie  
Felix Puelm

Maritime Security Problems in Southeast Asia and Construction of an Isthmus Canal in the Malay Peninsula 
Hungguk Cho& Anchalee Topeongpong