สารบัญ

บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 1ฉบับที่ 1
ปกหลังใน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  

สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย

   ข้อคิดเกี่ยวกับการแปลวัฒนธรรมและการแปลเอกสารเฉพาะด้าน
ชลธิชา ชัยศิริรัตน์

   การวิเคราะห์งานแปลเรื่องเกมผีพิชิตมรกด  
ปิยะชาติ  ชื่นจิต

สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

   Der Deutsche Bundestag Unterrichtsprojekt im Bereich Deutsch als Fremdsprache
Nguyen Quoc Viet


    DIE EINSATZMöGLICHKEITEN DER DEUTSCHSPRACHIGEN WEBSEITE IM
DAF-UNTERRICHT AM BEISPIEL VON www.mitfahrzentrale.de
Nguyen Thi Oanh

    Wortbildung des Substantivs im Deutschen und Vietnamesischen - Eine Kontrastive Studie
Nguyen Thi Thu Hang

    BILDER IM LANDESKUNDEUNTERRICHT
Vorschläge für einen Landeskundekurs im BA-Studiengang an der Universität Hanoi
Pham Thi Bich Ngoc

    DAS LEBEN DER BAUERN IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN VON 1791 BIS 1848
Pham Thi Xuan
Schullektüre

 

สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ

    การประยุกต์ “หนังสือธรรมะ” สู่การพัฒนาเยาวชนไทย
พัชราภรณ์ สมิตะมาน

   รายการข่าวกีฬาของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในมุมมองของผู้ชม
บุญชัย เรืองจันทร์

     สื่ออินเทอร์เน็ตกับผู้พิการทางการได้ยิน
เธียรทิพย์ ดำรงดุลทัศน์

    พลังงานชีวมวล “คำตอบ” : ปัญหาพลังงานไทย
ยุพิน พุ่มไม้

    กลยุทธ์การสื่อสารและภาพลักษณ์กรมสรรพสามิต
ชนิษฎา กล้าหาญ

    มุ่งสู่การรับรู้วิสัยทัศน์และพันธกิจของ สจล. ด้วยพลังแห่งการสื่อสารภายในองค์กร
สิดารัศมิ์ เผ่าภู่