สารบัญ

บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปกหลังใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

An Integrated Study on “The Phantom of the Opera” and “Love Never Dies”
Chanan Patyaiying, Krit Taengtard & Rungpat Roengpitya

Phraseologismen mit "Hand" und "Fuß" im Deutschen und im Thailändischen: Eine kontrastive Analyse Idioms with “hand” und “foot” in German und Thai: A Contrastive Analysis

Konkanok Poolsawadhi Korakoch Attaviriyanupap

Loyalität beim Übersetzen an Beispielen aus literarischen Übersetzungen Loyalty in Translation Based on Examples of Literary Translations

Le Hoai An

 ความสัมพันธ์ของการใช้ห้องสมุดและอินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  The Relationship between Student Use of the Library and the Internet at Secondary Schoolsin Phetchaburi Province

เทพินทร์ ศรัทธาธรรม

การแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Acquisition and Use of Information by Students at King Mongkut’s University of Technology Thonburi

นันทยา พุฒแก้ว

 Untersuchung zur Lesefertigkeit in Lehrwerken für den DaF-Unterricht an den Oberschulen in Thailand การศึกษาทักษะด้านการอ่านในหนังสือแบบเรียนภาษาเยอรมันที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

Lawinee  Puranasakul 
Salifou Traoré

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในกรุงเทพมหานคร Factors Affecting the Use of Wireless Network System in Bangkok Metropolis by Ramkhamhaeng University Students

พลธนธรณ์ กรยุทธพิพัฒน์

 เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา