สารบัญ  
บทบรรณาธิการ
ปกหน้าใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปกหลังใน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

Passiv-Paraphrasen in populär wissenschaftlichen deutschen Texten und ihre Wiedergabe im Englischen Paraphrasen of the Passive Voice in German Popular Science Texts and their Translation into English

Gisela Thome

Landeskundliche Ansätze in Landeskundlichen Büchern am Beispiel des Themas „Deutsche Einheit“ Approaches in Regional Studies in Textbooks of This Field, with an Example of Topic “German Unity”

Le Thi Bich Thuy

Fehlerkorrektur im Kontext des Sprachunterrichts in Vietnam Mistake Correction in the Context of Language Teaching in Vietnam

Nguyen Thi Ngoc Diep

An Anaysis of Competency and Performance in English Writing of Thai Students

การวิเคราะห์สมรรถนะและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย

Nopreeya Polwichai

Uthai Piromreun

A Study of Nonverbal Language in Supporting English Teaching Communication at Secondary Schools

การศึกษาอวัจนภาษาในการส่งเสริมการสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา

Peerapat Manatkun

Uthai Piromreun

การนำเสนอข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์

First-Page Criminal News in Daily Newspaper and the Regulations of the Ethics of Professional Journalism of the National Press Council

วีระนันต์ บางท่าไม้

วาริศา พลายบัว

English Communication Problems and Strategies between Thai and Filipino Teachers in Thai International Schools

ปัญหาและกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างครูชาวไทยและครูชาวฟิลิปปินส์ที่ทางานในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

Somjai Mantarat

Rick Lynn Whisenand

พฤติกรรมสารสนเทศของนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  Information Behaviors of Thai Rath Newspaper Reporters

อรุณรัตน์ เชื้อบาง

ประภาส พาวินันท์

Der Einsatz von Aufgaben zur Förderung der interkulturellen Kompetenz im Deutschunterricht in Thailand 

การใช้แบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถการเรียนรู้ระหว่าง วัฒนธรรมในชั้นเรียนภาษาเยอรมันในประเทศไทย

Ailada Saengpadung

Anchalee Topeongpong


เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา