สารบัญ  
     บทบรรณาธิการ
     ปกหน้าใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
     ปกหลังใน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
     

       “ฤทธานุภาพพระโมคคัลลาน์ ปราบพญานันโทฯ” ในหนังสือสมุดไทย เรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง"
                รองศาสตราจารย์  จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ

       Zehn verschiedene Übersetzungen für einen Ausdruck in der Nachdichtung von
        Das Mädchen Kiều – ein Erklärungsversuch  aus funktionaler Sicht
                Lê Hoài Ân

       
ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
               
ณัฐวรรณ  ชั่งใจ

       ลักษณะประติมานวิทยาตัวละครเรื่องรามเกียรติ์จากจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์คำและวัดหัวเวียงรังษี 
        จังหวัดนครพนม
     
               
ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

       ตำนานสร้างโลกภาคใต้: การศึกษาเชิงวิเคราะห์
               ชาญณรงค์ คงฉิม

       ตำราไสยศาสตร์ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์สังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
                 พสิษฐ์  อิทธิปรัชญาบุญ

         Christianity and Scientific Thought among Japanese Christian Writers
                  TAMAKI Eri

       เมื่อหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหก: พระราชนิพนธ์แปลว่าด้วยนิทานโกหกเยอรมัน
                อัญชลี โตพึ่งพงศ์

    
      เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา