สารบัญ  
     บทบรรณาธิการ
     ปกหน้าใน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
     ปกหลังใน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
     

       
       บทความพิเศษ          
                รู้จักละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง”
                        เสาวลักษณ์ อนันตศานต์


       บทความวิชาการและบทความวิจัย 
 
                ดาบศักดิ์เหล็กน้ำพี้ แพรดำ หน้าผี 
จินตนาการ “ชาติ” ในนวนิยายช่วงทศวรรษ 2460
 
                   
   สมิทธ์  ถนอมศาสนะ     

 

                 การเดินทางกลับสู่รกราก วัฒนธรรม และบ้านเกิดในงานกวีนิพนธ์ เพลงแม่น้ำ ของ โขงรัก คำไพโรจน์
                        จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์*

               

                 นิทานพื้นบ้านกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ     
                          
อรัญญา  แสนสระและ นันท์ชญา  มหาขันธ์ 

                

                 วิกฤตความเป็นชายกับความโดดเดี่ยวใน แขนข้างเดียว ของคะวะบะตะ ยะซุนะริ
                            
มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์

 

                 ภาพแทนความทันสมัยในโฆษณา “อาคารชุดพักอาศัยลุมพินี”
                           ปฏิญญา  บุญมาเลิศ

                 การสร้างองค์กรแห่งความสุขของหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา
                            ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

      

        บทวิจารณ์หนังสือ   
                 วีรบุรุษไพร่ชวา รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน
                            ดุลยวิทย์  นาคนาวา

               

    
      เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา