สารบัญ  
     บทบรรณาธิการ
     ปกหน้าใน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
     ปกหลังใน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
     

           บทความวิชาการและบทความวิจัย

              The Influence of Social Media Exposure on the Interpersonal Communication Skills of Hospitality Students 

                        Myla Medrano Loreto

              การสร้างสรรค์การบูชาเรือแม่ตะเคียนทอง “เศรษฐีเรือทอง” วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

                         สมศักดิ์ กรอบมุข

              การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา เอกชนสองภาษา 

                         จุฑาทิพย์ พาลพ่าย

              ทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเองตามนโยบายประเทศไทย 4.0

                          ชณวรรต ศรีลาคำ และ พัฒนา สอดทรัพย์

 

           บทวิจารณ์หนังสือ 


             
  สักวาฉันเป็นใคร ใครรู้บ้าง

                      สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ