สารบัญ
         บทบรรณาธิการ
         ปกหน้าใน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
         ปกหลังใน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
     

        บทความวิชาการและบทความวิจัย

          ความแพร่หลาย และลักษณะเด่นของละครนอกแบบหลวง เรื่องสังข์ทอง ตอน “เลือกคู่-หาปลา” ของกรมศิลปากร

                  ธันธวัช ปิ่นทอง

                  จินตนา สายทองคำ

                  อัควิทย์ เรืองรอง

 

          การปรับตัวของชาวนามุสลิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอกฝั่งตะวันออก

                  ภคพล เส้นขาว

 

          กลวิธีการสร้างเรื่องแบบสืบสวนสอบสวนในนวนิยายเรื่อง กี่เพ้า

                  สุดารัตน์ ขุนทอง และ สายวรุณ สุนทโรทก

 

          Wörterbücher zu deutschen Redensarten – Analyse und Vergleich

              (Dictionaries of German idioms – analyse and comparision)

                  Lê Thị Bích Thủy

 

          การศึกษาลำดับการเรียนรู้การอ่านพยัญชนะภาษาจีนกลางของนักเรียนไทย

                 ชิตพงษ์ โสธิกุล และถัง ชี เยวียน

 

          เกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา